Addendum

Addendum

Voor elke overeenkomst die wordt afgesloten met tussen Office IT en haar klanten is altijd onderstaande Addendum van toepassing. Algemene voorwaarden van derden worden altijd van de hand gewezen.

Addendum behorend bij

Overeenkomst Office IT

Artikel 1

Aard van de dienst

Office IT zal de in de Overeenkomst nader omschreven werkzaamheden op het gebied van automatisering ten behoeve van de Klant verrichten:

Artikel 2

Ingangsdatum en looptijd

2.1 De Overeenkomst wordt door partijen aangegaan met ingang van de datum zoals in de Overeenkomst is vastgesteld.

2.2 De Overeenkomst zal worden aangegaan voor de duur zoals door partijen in de Overeenkomst wordt bepaald. Tijdens deze initiële looptijd zal de Overeenkomst door partijen niet tussentijds kunnen worden opgezegd.

2.3 Na ommekomst van de in artikel 2.2. genoemde termijn zal de Overeenkomst stilzwijgend steeds voor de duur van één (1) jaar worden verlengd, tenzij de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd door één van partijen met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden wordt opgezegd.

2.4. De opzegging dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.

Artikel 3

Betaling en prijzen

 

3.1. Office IT zal maandelijks de kosten voor haar diensten zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst bij de Klant in rekening brengen.

3.2. De betaling van de in artikel 3.1. genoemde kosten zullen door de Klant maandelijks, vooraf, middels een automatische incasso aan Office IT worden voldaan.

3.3. De facturen zullen door Office IT maandelijks per e-mail of per gewone post aan de Klant worden toegezonden.

3.4. Bij aanvang van de Overeenkomst zullen er, naast de in artikel 3.1. genoemde kosten, eenmalige kosten bij de Klant in rekening worden gebracht voor de migratie van de kantooromgeving naar het online netwerksysteem. Deze kosten, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst zullen separaat bij de Klant in rekening worden gebracht.

3.5. Office IT zal in geval van nacalculatie de uit hoofde van de Overeenkomst te betalen bedragen maandelijks aan de Klant factureren. Deze facturen zullen worden voorzien van een specificatie met, indien van toepassing, een opgave van het aantal werkuren welke in de betreffende maand zijn besteed.

3.6 De Klant is gehouden om de in artikel 3.4 en 3.5 genoemde kosten binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur tot betaling over te gaan.

3.7. De Klant is gehouden om, in geval van twijfel aan de juistheid van de factuur, Office IT hierover binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te informeren, met een onderbouwing van haar vragen en/of opmerkingen.

Artikel 4

Verplichtingen Office IT

4.1 Office IT zal naar beste vermogen de overeenkomen werkzaamheden uitvoeren.

4.2. Office IT zal, indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, bepaalde werkzaamheden door derden kunnen laten verrichten. Office IT zal de Klant hierover informeren.

Artikel 5

Verplichtingen Klant

5.1. De Klant zal Office IT desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2. De Klant vrijwaart Office IT voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Office ICT toegerekend moeten worden.

5.3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruik van een door Office ICT verleende dienst worden verwerkt, of ter beschikking worden gesteld, ligt uitsluitend bij de Klant. De Klant staat er jegens Office ICT voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. De Klant vrijwaart Office ICT tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6

Aansprakelijkheid

6.1. In geval Office IT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

6.2. Office IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Office IT is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.3. Office IT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden binnen de lokale omgeving van de Klant, danwel storingen op de lokale computers, netwerkapparatuur en/of internetaansluitingen bij de Klant.

6.4. Indien Office IT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Office IT beperkt tot maximaal het bedrag dat in de maand waarin de schade is veroorzaakt door Office ICT aan de Klant is gefactureerd, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.5. De aansprakelijkheid van Office IT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

6.6. Office IT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Office IT aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Office IT toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Office IT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Office IT of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 7

Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Beide partijen kunnen deze Overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen:

A de andere partij tekort is geschoten in de nakoming van een materiële verplichting van deze Overeenkomst en ook nadat aan hem schriftelijk of elektronisch een redelijke termijn voor nakoming is gesteld nalatig blijft deze verplichting(en) na te komen;

B de andere partij is in staat van faillissement verklaard, aan haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, op de andere partij is een andere gelijksoortige regeling van toepassing geworden of de andere partij heeft anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;

C de andere partij heeft buiten faillissement, surseance of een andere gelijksoortige regeling haar schuldeisers een akkoord aangeboden;

D de andere partij is opgehouden te bestaan of ontbonden;

7.2 De Klant wordt geacht in ieder geval, maar niet uitsluitend, een materiële verplichting onder deze overeenkomst te hebben geschonden als bedoeld in artikel 7.1 sub a van

deze Overeenkomst, indien:

a de Klant, zelfs na daartoe bij aangetekende brief te zijn aangemaand, nalaat enige betalingsverplichting aan Office IT na te komen, een en ander ongeacht of de tekortkoming de Klant kan worden toegerekend; of

b de Klant schade berokkent aan de belangen of de reputatie van Office IT; of

c de Klant enig intellectueel eigendomsrecht van Office IT schendt; of

d de Klant enige van zijn verplichtingen schendt als bedoeld in artikel 5.

Artikel 8

Toepasselijk recht, algemene voorwaarden en geschillen

8.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Op deze Overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Voor het product SLIMME IT zijn nog de aanvullende voorwaarden van Office IT van toepassing. Beide zijn als bijlage aan deze Overeenkomst gehecht.

8.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomst het Arbitragereglement van de Stichting geschillencommissie Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (www.sgoa.org).

Artikel 9

Slotbepalingen

9.1 Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheidende bepalingen in deze overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe.

Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn

niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

9.2 Dit Addendum vormt een onlosmakelijk geheel met de Overeenkomst, alsmede met de bijbehorende algemene voorwaarden.

Bijlagen:

1. algemene voorwaarden ICT ~ Office